اداره کل پژوهش های رادیو

www.pejooheshradio.ir

پژوهش‌هاي راديو؛ مرکز اسناد و مطالعات و پژوهش رادیو

سال 1374 نقطه آغاز فعاليت واحد تحقیق و توسعه رادیو بود. انجام تحقيقات مورد نياز راهبردي و كاربردي و شناخت مخاطبان برنامه‌هاي راديويي در دستور كار اين مجموعه تازه‌تأسيس قرار گرفت؛

وظايفي كه نشان از توجه و دغدغه آن روز دست‌اندركاران راديو به مسئله «مخاطب» داشت و سازگاري مناسب براي ادامه حيات اين رسانه را در سپهر رسانه‌اي اجتناب‌ناپذير مي‌نمود.

اما این سال 1387 بود که این واحد ماموریتی تازه یافت تا دوران مستوري راديو را به دوران «بازگشت به عصر طلایی رادیو» پیوند زند؛ دوراني كه راديو در پي‌ آن بود تا به احيايي دگربار دست يابد و خود را همگام و همراه با جامعه و تحولات پيراموني آن سازد. در اولین گام «دفتر پژوهش ها» به «اداره کل پژوهش های رادیو» ارتقا و هویت تازه ای یافت و پژوهش‌هاي برنامه‌اي به درون برنامه های راديو رفت و «توليد اطلاعات در زمينه‌ راديو» به شعار اصلي فعاليت‌هاي اداره‌كل پژوهش‌‌ها تبديل شد. راديو نياز به «تشخص و سرآمدی» ، «تعالی سازمانی» و«ديده‌شدن» داشت و پژوهش‌‌هاي راديو، می بایست پاسخگوي اين نيازها می بود.