وب سایت شخصی مسعود سلیمانی

www.msoleimani.ir

عاقبت خاک گل کوزه گران خواهیم شد. از کودکی علاقه زیادی به نوشتن و مطالعه داشتم و غالبا هر فراغتی که دست می داد نوشتن خاطرات سرگرمی خوبی برایم بود.

تا اینکه دوستی پیشنهاد داد تا دست نوشته هایم را  در فضای مجازی منتشر کنم تا شاید همفکرانی بیابم و تبادل تجربه کنیم .برای اینکه قربانی تحول نشوم پذیرفتم و بسرعت این ایده را عملی کردم وسه جوان سایتی را به من اهدا کردند و مدت دو سال دل نوشته هایم را نوشتم تا اینکه همان جوانان ناپختگی کردند و هدیه را پس گرفتند و من بدون اصرار بر بازپس گیری اقدام به خلق فضایی دیگر کردم ولی دل نوشته های قبلی ام را به آن ها سپردم و از نو حکایت دیگری ساز کردم.خوب می دانیم که چهان و کائنات بسرعت در حال تغییر است و شوک آینده همه ما را به ورطه ای  و دوره ای از زندگی سوق می دهد که در مخیله هیچکدام مان نمی گنجد. روزگاری با کشف آهن و اختراع چرخ زندگی بشر متحول شد و سرعت گرفت اما اختراعات جدید و خدشه فرهنگی که بر چهره ملل وارد می شود آن ها را از اصل خود دور می کند و دنیای استرس آینده را لحظه به لحظه به ما نزدیک تر می کند.بسرعت رشته های خانوادگی در حال گسستن است و من با نگارش خاطرات خوش گذشته ام قصد آن دارم تا با رشته ای نامرئی ارتباط خود را با روزهای زندگی گذشته ام تا حدودی حفظ نمایم گویا که این رویه فقط کمی از سرعت تغییر کم می کند وبی تردید تکنولوژی رشته های نامرئی سنت گذشته را در هم فرو خواهد ریخت.