وب سایت جشنواره رادیو

www.RadioFestival.ir

جشنواره بین المللی رادیو و اجلاس جهانی صدا فرصتی است برای نمایش توانمندی های علمی و عملی خانواده بزرگ رادیو درمسیرتحقق آرمانهای متعالی این رسانه فاخر.

اکنون در حالی که چهار مؤلفة دین ، اخلاق ، امید و آگاهی مسیری روشن فراروی برنامه ریزان و برنامه سازان رسانة ملّی قرار داده است، باز اندیشی در راهبرد این رسانة گرم و صمیمی با بهره گیری از تجارب پیشین و ترسیم افق های روشن ضروری می نماید .
براین اساس همگامی و همراهی اندیشوران و هنرمندان خلاق رادیویی را دردوازدهمین جشنواره بین المللی رادیویی و چهارمین اجلاس جهانی صدا که عرصه گسترده ای برای رقابت های برنامه ای و ابراز شایستگی های حرفه ای است ارج می نهیم.